Webformulier 
 logo formulier Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning A
Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning A

De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van:*
Ondernemingsvorm:*
Kvk-nummer of vestigingsnummer: *
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 

Natuurlijk(e) persoon/ personen
Indien er nog meer ondernemers/Rechtspersonen/Bestuursleden zijn vul dan deze bijlage in en voeg deze hieronder toe.
Ondernemer 1
Naam en voornamen 
Straatnaam en huisnummer 
Postcode 
Plaatsnaam 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum: ( dd-mm-jjjj )
Geboorteplaats 
Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering ? 
Bijlage extra personen 

Rechtspersoon / rechtspersonen
Rechtspersoon 1
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen
Bestuurslid 1
Naam en voornamen: 
Straatnaam en huisnummer: 
Postcode 
Plaatsnaam: 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum: ( dd-mm-jjjj )
Geboorteplaats: 
Bestuurder 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
Bestuurder 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering? 

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten terrassen of slijtlokalen waarvoor de vergunning moet gelden
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2:*
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet 
Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?*
Zo, ja aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke lokaliteiten: 
De aanvraag heeft betrekking op:*
namelijk: 
Is de inrichting voor het publiek geopend?*


Bijlage(s)

Bijlage Verklaring leidinggevende
Bijlage ondertekend aanvraagformulier drank en horecavergunning*
Bijlage ondertekende verklaring leidinggevende van alle in de aanvraag genoemde personen 
Bijlage recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)*
Bijlage kopie van de akte van ondernemingsvorm 
Bijlage geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle genoemde leidinggevende? 
Bijlage kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle in de aanvraag genoemde leidinggevenden? 
Bijlage kopie van originele arbeidsovereenkomst leidinggevenden die in loondienst bij de ondernemer? 
Bijlage kopie originele arbeidsovereenkomst van leidinggevenden die ook anders in loondienst zijn? 
Bijlage schriftelijk bewijsstuk dat inrichting voldoet aan de eis voorziening mechanische ventilatie? 
Bijlage actuele bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting op schaal? 
Bijlage bewijsstuk dat aanvrager over het (horeca)pand kan beschikken, bv kopie koopovereenkomst? 
Bijlage volmacht verlening aan leidinggevende dat inrichting voor zijn rekening wordt uitgeoefend? 


Uw persoonsgegevens inclusief postadres worden ingevuld in de vervolgschermen na verzending van dit formulier.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar