Webformulier 
 logo formulier Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning B
Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning B

Kvk-nummer of vestigingsnummer: *

Rechtspersoon / rechtspersonen
Rechtspersoon 1

Indien er nog meer rechtspersonen of bestuursleden zijn, vul dan deze bijlage in en voeg deze hieronder toe.
Naam: 
Vestigingsplaats: 
Bijlage extra rechtspersonen of bestuursleden 

Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen
Bestuurslid 1
Naam en voornamen: 
Straatnaam en huisnummer: 
Postcode 
Plaatsnaam: 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum: ( dd-mm-jjjj )
Geboorteplaats: 

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten terrassen of slijtlokalen waarvoor de vergunning moet gelden
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2:*
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2: 
De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet 
Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?*
Zo, ja aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke lokaliteiten: 
De aanvraag heeft betrekking op:*
namelijk: 

Reglement omtrent sociale hygiëne
Het bestuur van de para commerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, vastgesteld op:
Datum: 
Te woonplaats,land: 

De inrichting is voor het publiek geopend op:

Maandag van
 uur
tot uur

Dinsdag van
 uur
tot uur

Woensdag van
 uur
tot uur

Donderdag van
 uur
tot uur

Vrijdag van
 uur
tot uur

Zaterdag van
 uur
tot uur

Zondag van
 uur
tot uur


Bijlage(s)

Bijlage Verklaring leidinggevende
Bijlage kopie bestuursreglement 
Bijlage ondertekend aanvraagformulier drank en horecavergunning*
Bijlage ondertekende verklaring leidinggevende van alle in de aanvraag genoemde personen 
Bijlage recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)*
Bijlage kopie vastgesteld bestuursreglement incl. lijst met barvrijwilligers? 
Bijlage kopie actuele staturen van de paracommerciele rechtspersoon 
Bijlage geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle genoemde leidinggevende? 
Bijlage kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle in de aanvraag genoemde leidinggevenden? 
Bijlage kopie van originele arbeidsovereenkomst leidinggevenden die in loondienst bij de ondernemer? 
Bijlage kopie originele arbeidsovereenkomst van leidinggevenden die ook anders in loondienst zijn? 
Bijlage schriftelijk bewijsstuk dat inrichting voldoet aan de eis voorziening mechanische ventilatie? 
Bijlage actuele bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting op schaal? 
Bijlage bewijsstuk dat aanvrager over het (horeca)pand kan beschikken, bv kopie koopovereenkomst? 
Bijlage volmacht verlening aan leidinggevende dat inrichting voor zijn rekening wordt uitgeoefend? 


Uw persoonsgegevens inclusief postadres worden ingevuld in de vervolgschermen na verzending van dit formulier.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar